കീഴറ വിശേഷങ്ങള്‍

Thursday, February 14, 2008

കീഴറ കൂലോം കളിയാട്ട മഹോത്സവം നാളെ ആരംഭിക്കുന്നു

പുണ്യപുരാതനമായ ശ്രീ കീഴറ കൂലോം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ കാലത്താല്‍ നടത്തിവരാറുള്ളാ കളിയാട്ട മഹോത്സവം 2008 ഫെബ്രുവരി 15 മുതല്‍ 20 വരെ (1183 കുംഭം 2 മുതല്‍ 7 വരെ) വിവിധ കലാപരിപാടികളോടെ സാഘോഷം നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഈ മഹത്സംരംഭത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എല്ലാവരെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.

Labels: