കീഴറ വിശേഷങ്ങള്‍

Thursday, January 11, 2007

ധനരാജ് കീഴറയുടെ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം ബാംഗ്ലൂരില്‍

കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ചിത്രകാരനായ ധനരാജ് കീഴറയുടെ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം ബാംഗ്ലൂരില്‍ ജനവരി 29ന് ആരംഭിക്കുന്നു.